ABB PREDSTAVLJA

GLOBALNO GIBANJE ZA ENERGETSKO UČINKOVITOST
ENERGY EFFICIENCY MOVEMENT

Razlogi zakaj je nujno povečati energetsko učinkovitost

 

Pričakovano je da se globalna populacija poviša iz 7.7 milijarde v 2019 na 9.7 milijarde do 2050

Pričakuje se, da se bo globalna eko-nomija do 2050 podvojila

Urbanizacija in dvig življenjskega standar-da bo povečal potrebo po energiji

Brez ustreznih ukrepov se bo klima na zemlji drastično poslabšala

Število elektromotorjev se bo do 2040 podvojilo

Elektromotorji porabijo več kot 45% proizvedene elektrike na zemlji

Kritičnih procesov ne moremo ustaviti , lahko jih pa naredimo bolj energetsko učinkovite in s tem znižamo CO2 emisije

Z uporabo motorjev z visokim izkoristkom lahko znižamo globalno porabo tudi do 10%

Energy Efficiency Movement je platforma, ki združuje podjetja katera se zavedajo, da so energetska učinkovi-tost in inovativne rešitve ključnega pomena za omejevanje klimatskih sprememb.
ABB ima tehnologijo, znanje in orodja, ki pomagajo izboljšati ogljični odtis vendar to ni dovolj. Za doseganje višjih ciljev moramo sodelovati in ustvarjati sinergije z namenom, da naredimo korak k bolj trajnostnemu razvoju sveta.

Kako se pridružiti gibanju za energetsko učinkovitost